Contract

Huurovereenkomst voerboot

De ondergetekenden

Voerbootverhuur.nl, gevestigd en kantoorhoudende te (2172TW) Sassenheim aan de madame curiestraat 1A, rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer R. Kruis, hierna te noemen: ‘Verhuurder’;

en:

De Heer/ Mevrouw ……………………..…………………… geboortedatum …………………… telefoonnummer ………………………. e-mailadres …………………………………….…………….……

Geïdentificeerd met (paspoort/identiteitskaart/rijbewijs)

met documentnummer………………….…………… hierna te noemen: ‘Huurder’.

Hierna tezamen aan te duiden als: ‘Partijen’.

 

In aanmerking nemende:

A. dat Verhuurder de volle eigendom heeft van de Voerboot ……………………………………

B. dat de Voerboot onbeschadigd is en geen mankementen heeft;

C, dat Huurder van Verhuurder bovengenoemde Voerboot wenst te huren;

D. dat Partijen hun afspraken in deze Huurovereenkomst wensen vast te leggen.

Komen overeen:

 1. Huurder huurt van Verhuurder de Voerboot ingevolge Overweging A van deze Huurovereenkomst.
 2. De huur vangt aan op datum…………………………. tot datum …………………………………
 3. De huurprijs voor de huurperiode als bedoeld in art. 2 van deze Huurovereenkomst bedraagt in totaal EUR ……………… inclusief btw.
 4. Huurder moet de huurprijs vóór aanvang van de huurperiode aan Verhuurder hebben voldaan.
 5. Betaling geschiedt uitsluitend via bank/ pinbetaling/ contant. Voor zover de betaling contant geschiedt, moet Verhuurder direct na betaling aan Huurder een kwitantie verstrekken.
 6. Huurder moet de Voerboot direct na het einde van de huurperiode onbeschadigd en zonder mankementen bij Verhuurder inleveren.
 7. Indien Huurder de Voerboot niet op tijd inlevert, dan is Huurder aan Verhuurder een schadevergoeding verschuldigd van EUR 66,55 inclusief btw voor iedere dag dat Huurder de Voerboot te laat inlevert bij Verhuurder, een en ander met een maximum van de aankoopwaarde van de Voerboot.
 8. Indien Huurder de Voerboot beschadigd en/of met mankementen bij Verhuurder inlevert, dan is Huurder de herstelkosten verschuldigd aan Verhuurder. Indien de Voerboot niet meer hersteld kan worden, dan is Huurder de aankoopwaarde van de Voerboot verschuldigd aan Verhuurder.
 9. Het is Huurder uitsluitend toegestaan de Voerboot te gebruiken voor het doel dat de Voerboot heeft. Het is Huurder uitsluitend toegestaan de Voerboot te gebruiken in de Europese Unie.
 10. Huurder betaalt vóór aanvang van de huurperiode een borg van EUR …………………….
 11. Indien Huurder een borg aan Verhuurder heeft betaald, dan krijgt hij die borg binnen 24 uur terug na afloop van de huurperiode en indien Huurder zich aan alles conform deze Huurovereenkomst heeft gehouden.
 12. Huurder zal de Voerboot met alle zorgvuldigheid behandelen. Eventuele schades en/of diefstal komen voor rekening van Huurder. Huurder mag de Voerboot niet doorverhuren, leasen of door derden laten gebruiken. Zoals reeds in deze Huurovereenkomst is opgenomen, is Huurder aansprakelijk voor alle schades en dat betekent dan ook dat Huurder eventuele schades direct aan Verhuurder moet melden. Huurder is zelf verantwoordelijk de Voerboot te voorzien van de juiste manier van elektrisch laden. Ingeval Huurder de Voerboot voorziet van onjuiste manier van elektrisch laden, dan is Huurder aansprakelijk voor de volledige schade dienaangaande. Huurder mag de Voerboot niet gebruiken in strijd met enige wettelijke bepaling. Indien als gevolg van onjuist gebruik schade ontstaat – bijvoorbeeld, maar niet uitsluitend, beslaglegging van Voerboot door het bevoegd gezag of boetes – dan is Huurder aansprakelijk voor alle schade dienaangaande.
 13. Verhuurder is niet aansprakelijk ingeval Huurder schade lijdt om welke redenen dan ook. Ook ingeval van persoonlijk letsel en/of schade aan eigendommen van wie dan ook, is Verhuurder niet aansprakelijk.
 14. Huurder mag de Huurovereenkomst 48 uur voor aanvang van de huurperiode kosteloos annuleren. Na die termijn is annuleren niet meer mogelijk en is Huurder de volledige huursom verschuldigd aan Verhuurder.
 15. In alle gevallen blijft de eigendom van de Voerboot bij Verhuurder.
 16. Verhuurder mag deze Huurovereenkomst te allen tijde annuleren, zonder dat Huurder alsdan recht heeft op schadevergoeding.
 17. Op deze Huurovereenkomst en alle eventueel daaruit vloeiende of daarmee verband houdende geschillen worden beheerst door Nederlands recht en zullen bij uitsluiting worden beslecht door de Nederlandse bevoegde rechter.

Aldus opgemaakt en ondertekend te plaats, Warmond op datum……………………………….

Verhuurder: Huurder:

Voerbootverhuur.nl

de heer/ mevrouw ……………………………..